ความเป็นมาของโครงการ

สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ อันเป็นประโยชน์ต่อ นักศึกษา บุคลลากร และท้องถิ่น โดยในส่วนของ กิจกรรมที่ 10 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้มีแนวคิดที่จะศึกษา และอนุรักษ์พันธุ์พืชในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยทรงเน้นไปที่การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก ซึ่งหลายชนิดเป็นพันธุ์ไม้เก่าแก่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้มีการนำเอาพันธุ์ไม้สวยงามและน่าสนใจจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศเข้ามาปลูกเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น ไม้ดอก ไม้ผล และไม้ประดับต่างๆ ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำโครงการ จึงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการสำรวจพันธุ์ไม้ภายในมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้องและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจอีกด้วย และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของพันธุ์ไม้ในมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องให้แก่ นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า ไม่ว่าจะเป็น ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ บริเวณที่พบในมหาวิทยาลัย ตลอดจนข้อมูลการใช้ประโยชน์โดยสังเขป พร้อมภาพประกอบของพันธุ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลพันธุ์ไม้ในมหาวิทยาลัย และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของพันธุ์ไม้ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่งของชาติ อันจะนำไปสู่การเกิดจิตสำนึกในการหวงแหน เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

คณะผู้จัดทำ
กรกฎาคม 2560