คณะผู้จัดทำ

โครงการสำรวจ และจัดทำหนังสือพรรณไม้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะผู้จัดทำ

รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์
ที่ปรึกษาโครงการ
ดร. ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์
หัวหน้าโครงการ
ดร. ปรัชวนี พิบำรุง
ผู้ร่วมโครงการ
ดร. วุฒิพงษ์ แปงใจ
ผู้ร่วมโครงการ
ดร. เพชรพิกุล วางมูล
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์ภารดี แซ่อึ้ง
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์
ผู้ร่วมโครงการ
ดร. พิชิต โชดก
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์สายชล สุขญาณกิจ
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์ณัฐวุฒิ จั่นทอง
ผู้ร่วมโครงการ
ออกแบบเว็ปไซต์โดย : นายณัฐวัฒน์ จันทร์สุข วิทยาการคอมพิวเตอร์