แนะนำพรรณไม้

กล้วยพัด

ชื่อสามัญ

Traveller's tree, Traveller's palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ravenala madagascariensis Sonn.

ชื่อวงศ์

STERLITZIACEAE

ไทรย้อยใบแหลม

ชื่อสามัญ

Benjamin’s fig, Golden fig, Weeping fig

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus benjamina L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ไผ่สีสุก

ชื่อสามัญ

Lesser Thorny Bamboo

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bambusa flexuosa Munro

ชื่อวงศ์

POACEAE

มะขาม

ชื่อสามัญ

Tamarind, Indian date

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tamarindus indica L.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชงโคฮ่องกง

ชื่อสามัญ

Hong Kong orchid tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia x blakeana Dunn

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ข่อย

ชื่อสามัญ

Siamese rough bush, Tooth brush tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Streblus asper Lour.

ชื่อวงศ์

MORACEAE