แนะนำพรรณไม้

หูกวาง

ชื่อสามัญ

Indian almond, Tropical almond

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia catappa L.

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

ทองหลางลาย

ชื่อสามัญ

Indian coral tree, Variegated tiger's claw, Variegated coral tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythrina variegata L.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

มะรุม

ชื่อสามัญ

Drumstick tree, Horse radish tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Moringa oleifera Lam.

ชื่อวงศ์

MORINGACEAE

บัวสวรรค์

ชื่อสามัญ

Membrilla

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gustavia superba (Kunth) O. Berg

ชื่อวงศ์

LECYTHIDACEAE

สะเดาเทียม

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs

ชื่อวงศ์

MELIACEAE

พญาสัตบรรณ

ชื่อสามัญ

Blackboard tree, Indian devil tree, White Cheesewood

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

ชื่อวงศ์

APOCYACEAE