แนะนำพรรณไม้

พิกุล

ชื่อสามัญ

Bullet wood, Spanish cherry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mimusops elengi L.

ชื่อวงศ์

SAPOTACEAE

เสลา

ชื่อสามัญ

Thai bungor

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia loudoni Teijsm. & Binn.

ชื่อวงศ์

LYTHRACEAE

ไทรย้อยใบแหลม

ชื่อสามัญ

Benjamin’s fig, Golden fig, Weeping fig

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus benjamina L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

มะม่วง

ชื่อสามัญ

Mango tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mangifera indica L.

ชื่อวงศ์

ANACARDIACEAE

มะเดื่ออุทุมพร

ชื่อสามัญ

Cluster fig, Goolar (Gular), Fig

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus racemosa L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

หูกระจง

ชื่อสามัญ

Ivory Coast almond, Black afara

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia ivorensis A. Chev.

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE