แนะนำพรรณไม้

กระทิง

ชื่อสามัญ

Alexandrian laurel, Beach Calophyllum, Borneo mahogany

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calophyllum inophyllum L.

ชื่อวงศ์

CALOPHYLLACEAE

โมกบ้าน

ชื่อสามัญ

Water jasmine, Wild water plum

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wrightia religiosa (Teijsm & Binn.) Benth. ex Kurz

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

อโศกเซนคาเบรียล

ชื่อสามัญ

Asoka tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monoon longifolium (Sonn.) B. Xue & R. M. K. Saunders

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE

หางนกยูงฝรั่ง

ชื่อสามัญ

Flamboyant Tree, Flame of the Forest, Peacock Flower

ชื่อวิทยาศาสตร์

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

กระพี้จั่น

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millettia xylocarpa Miq.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

แปรงล้างขวด

ชื่อสามัญ

Weeping bottle brush

ชื่อวิทยาศาสตร์

Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don.

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE