แนะนำพรรณไม้

แปรงล้างขวด

ชื่อสามัญ

Weeping bottle brush

ชื่อวิทยาศาสตร์

Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don.

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE

มะเดื่ออุทุมพร

ชื่อสามัญ

Cluster fig, Goolar (Gular), Fig

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus racemosa L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ขนุน

ชื่อสามัญ

Jackfruit Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Artocarpus heterophyllus Lam.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ไผ่สีสุก

ชื่อสามัญ

Lesser Thorny Bamboo

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bambusa flexuosa Munro

ชื่อวงศ์

POACEAE

กระพี้จั่น

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millettia xylocarpa Miq.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชำมะเลียง

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.

ชื่อวงศ์

SAPINDACEAE