แนะนำพรรณไม้

กระพี้จั่น

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millettia xylocarpa Miq.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

โพศรีมหาโพ

ชื่อสามัญ

Sacred fig, Pipal ree, Bodhi Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus religiosa L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

กล้วยพัด

ชื่อสามัญ

Traveller's tree, Traveller's palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ravenala madagascariensis Sonn.

ชื่อวงศ์

STERLITZIACEAE

มะเดื่ออุทุมพร

ชื่อสามัญ

Cluster fig, Goolar (Gular), Fig

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus racemosa L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ข่อย

ชื่อสามัญ

Siamese rough bush, Tooth brush tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Streblus asper Lour.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

แปรงล้างขวด

ชื่อสามัญ

Weeping bottle brush

ชื่อวิทยาศาสตร์

Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don.

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE