แนะนำพรรณไม้

กระพี้จั่น

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millettia xylocarpa Miq.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

สะเดาเทียม

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs

ชื่อวงศ์

MELIACEAE

นนทรี

ชื่อสามัญ

Copper pod, Yellow flame, Yellow poinciana

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ไทรย้อยใบแหลม

ชื่อสามัญ

Benjamin’s fig, Golden fig, Weeping fig

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus benjamina L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

โพศรีมหาโพ

ชื่อสามัญ

Sacred fig, Pipal ree, Bodhi Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus religiosa L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

กระถินณรงค์

ชื่อสามัญ

Wattle, Earleaf Acacia

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

ชื่อวงศ์

FABACEAE