แนะนำพรรณไม้

หูกวาง

ชื่อสามัญ

Indian almond, Tropical almond

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia catappa L.

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

ราชพฤกษ์

ชื่อสามัญ

Golden Shower, Indian Laburnum, Pudding-Pipe Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cassia fistula L.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

มะฮอกกานี

ชื่อสามัญ

Broad-leaf mahogany

ชื่อวิทยาศาสตร์

Swietenia macrophylla King

ชื่อวงศ์

MELIACEAE

มะม่วง

ชื่อสามัญ

Mango tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mangifera indica L.

ชื่อวงศ์

ANACARDIACEAE

ทองอุไร

ชื่อสามัญ

Yellow bells, Yellow elder, Yellow trumpet bush

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth.

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

กล้วยพัด

ชื่อสามัญ

Traveller's tree, Traveller's palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ravenala madagascariensis Sonn.

ชื่อวงศ์

STERLITZIACEAE