แนะนำพรรณไม้

ไทรย้อยใบแหลม

ชื่อสามัญ

Benjamin’s fig, Golden fig, Weeping fig

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus benjamina L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

บัวสวรรค์

ชื่อสามัญ

Membrilla

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gustavia superba (Kunth) O. Berg

ชื่อวงศ์

LECYTHIDACEAE

กล้วยพัด

ชื่อสามัญ

Traveller's tree, Traveller's palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ravenala madagascariensis Sonn.

ชื่อวงศ์

STERLITZIACEAE

ลั่นทม

ชื่อสามัญ

Singapore Plumeria, Temple tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plumeria obtusa L.

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ทองหลางลาย

ชื่อสามัญ

Indian coral tree, Variegated tiger's claw, Variegated coral tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythrina variegata L.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

สนประดิพัทธ์

ชื่อสามัญ

Forest oak, Mountain ru, Red-tipped ru

ชื่อวิทยาศาสตร์

Casuarina junghuhniana Miq

ชื่อวงศ์

CASUARINACEAE