แนะนำพรรณไม้

มะรุม

ชื่อสามัญ

Drumstick tree, Horse radish tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Moringa oleifera Lam.

ชื่อวงศ์

MORINGACEAE

มะเขือต้น

ชื่อสามัญ

Potato tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum wrightii Benth

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE

ลั่นทม

ชื่อสามัญ

Singapore Plumeria, Temple tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plumeria obtusa L.

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

หูกวาง

ชื่อสามัญ

Indian almond, Tropical almond

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia catappa L.

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

หูกระจง

ชื่อสามัญ

Ivory Coast almond, Black afara

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia ivorensis A. Chev.

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

กล้วยพัด

ชื่อสามัญ

Traveller's tree, Traveller's palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ravenala madagascariensis Sonn.

ชื่อวงศ์

STERLITZIACEAE