แนะนำพรรณไม้

กระถินณรงค์

ชื่อสามัญ

Wattle, Earleaf Acacia

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

โมกบ้าน

ชื่อสามัญ

Water jasmine, Wild water plum

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wrightia religiosa (Teijsm & Binn.) Benth. ex Kurz

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

อินทผลัม

ชื่อสามัญ

Date palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phoenix dactylifera L.

ชื่อวงศ์

ARECACEAE

มะยม

ชื่อสามัญ

Star gooseberry, Otaheite gooseberry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus acidus (L.) Skeels

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE

มะพร้าว

ชื่อสามัญ

Coconut palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cocos nucifera L.

ชื่อวงศ์

ARECACEAE

ข่อย

ชื่อสามัญ

Siamese rough bush, Tooth brush tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Streblus asper Lour.

ชื่อวงศ์

MORACEAE