แนะนำพรรณไม้

บัวสวรรค์

ชื่อสามัญ

Membrilla

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gustavia superba (Kunth) O. Berg

ชื่อวงศ์

LECYTHIDACEAE

สนประดิพัทธ์

ชื่อสามัญ

Forest oak, Mountain ru, Red-tipped ru

ชื่อวิทยาศาสตร์

Casuarina junghuhniana Miq

ชื่อวงศ์

CASUARINACEAE

อินทผลัม

ชื่อสามัญ

Date palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phoenix dactylifera L.

ชื่อวงศ์

ARECACEAE

มะรุม

ชื่อสามัญ

Drumstick tree, Horse radish tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Moringa oleifera Lam.

ชื่อวงศ์

MORINGACEAE

ทองหลางลาย

ชื่อสามัญ

Indian coral tree, Variegated tiger's claw, Variegated coral tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythrina variegata L.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

โมกบ้าน

ชื่อสามัญ

Water jasmine, Wild water plum

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wrightia religiosa (Teijsm & Binn.) Benth. ex Kurz

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE